A. Foreningens formål.

§ 1. Foreningens formål er at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester o. lign., samt at understøtte trængende medlemmer, deres ægtefæller og børn.

De opsparede midler kan udelukkende komme foreningens medlemmer, deres ægtefæller og børn tilgode.

Foreningen er aldeles upolitisk.

B. Medlemmerne.

§ 2. Foreningen består af virkelige medlemmer og æresmedlemmer.

§ 3. Virkeligt medlem kan enhver blive, der har aftjent sin værnepligt eller gjort tjeneste som befalingsmand ved Den Kongelige Livgarde. Ingen der er dømt for en i den civile straffelov vanærende handling eller som ikke kan siges at være i besiddelse af deres medborgeres agtelse, kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen.

§ 4. Som æresmedlem kan der kun optages kongelige eller fyrstelige personer samt personer, der indtager eller har indtaget fremragende stillinger i hæren eller flåden - eller på særlig måde har gjort sig fortjent af foreningen.

§ 5. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 6. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent efter 2. rykkerskrivelses betalingsfrist, slettes vedkommende og kan kun optages som nyt medlem i De Danske Garderforeninger, når restancen er betalt. Ved optagelsen erholdes et eksemplar af lovene.

§ 7. Begæring om optagelse i foreningen sker enten ved et medlem eller ved henvendelse til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde fuldstændig navn, stilling og adresse, samt hvilken stilling vedkommende har indtaget i Garden, endvidere kompagni, nummer og indkaldelsesår.

§ 8. Medlemmer, der ved deres opførsel skader foreningen, kan af bestyrelsen foreløbig ekskluderes. Enhver eksklusion skal af bestyrelsen indankes til generalforsamlingens godkendelse.

§ 9. Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen. Forenings-, hæders- og årgangstegn skal tilbageleveres til foreningen

§ 10. Afgår et medlem ved døden, drager bestyrelsen omsorg for, at der nedlægges en signeret krans på graven, samt at foreningen bliver repræsenteret ved begravelsen med fane.

C. Bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valget gælder for 2 år ad gangen og afgår første gang ved lodtrækning tre medlemmer.

To revisorer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 12. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle måder. Dens beslutning til foreningens fremme og dens bestemmelser til ordenens og den gode tones overholdes skal i alle henseender følges. Medlemmer, der tror sig forurettede af bestyrelsen, kan klage til generalforsamlingen, hvis dom er endelig afgørende, for så vidt 2/3 af de mødte stemmer derfor. I modsat fald står bestyrelsens beslutning ved magt.

§ 13. Bestyrelsen er én for alle og alle for én ansvarlige for foreningens midler.

§ 14. Bestyrelsen udpeger for foreningens skyttelaug en laugsledelse, som varetager laugets interesser og i øvrigt leder dette efter laugets egne godkendte vedtægter.

Ligeledes udpeger bestyrelsen en fanebærer.

§ 15. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

D. Generalforsamlingen.

§ 16. På den ordinære generalforsamling, der afholdes i Haslev hvert år i januar måned, afgiver bestyrelsen og skyttelauget beretning om virksomheden i det forløbne år, og de reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.

§ 17. Forslag til behandling på generalforsamlingen må, dersom de stilles af medlemmer være skriftligt indstillet bestyrelsen senest den 15. december og kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 18. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/4 af medlemmerne ved skriftlig og motiveret henvendelse til bestyrelsen forlanger det.

Alle generalforsamlinger indvarsles med 14 dages varsel af bestyrelsen ved bekendtgørelse i GARDERBLADET og / eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

E. Sammenkomster.

§ 19. Selskabelige sammenkomster afholdes efter bestyrelsens skøn.

F. Opløsning.

§ 20. Så længe foreningen tæller 20 medlemmer kan den ikke opløses og da kun, når 4/5 af foreningens samtlige medlemmer skriftligt stemmer derfor, hvis navne da indføres i forhandlingsprotokollen.
Ønskes foreningen sammenlagt med en anden garderforening, skal der på en ordinær generalforsamling være 2/3 flertal, af de fremmødte, herfor. Sker det ikke, og såfremt forslaget stadig opretholdes, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Foreningens eventuelle midler skal fordeles efter generalforsamlingens bestemmelse.

----------ooo0ooo----------

Foreningens vedtægter forelagt og godkendt første gang på generalforsamlingen den 18. juni 1924.

Senest ændret på generalforsamlingen den 20. januar 2020.

01. februar 2020.

     

Copyright © Garderforeningen for Haslev og Omegn 2020. Sidst opdateret den 15. marts 2020

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev